Thương mại hóa+


Nâng cao tác động tích cực của khoa học bằng thương mại hóa

Sổ tay Thương mại hóa+ dành cho các chuyên gia
và các nhà nghiên cứu mong muốn thương mại
hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ nhằm tạo tác động tích cực và phát
triển bền vững.

Cần đặc biệt lưu ý rằng Thương mại hóa+ là một tiến trình có thể cần thực hiện nhiều lần và thay đổi cho phù hợp, dựa trên tương tác giữa các tác nhân khác nhau trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cụ thể là các nhà nghiên cứu, khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước liên quan.

Hãy bắt đầu!

Bắt đầu hành trình Thương mại hóa+ của bạn