Đối tác Thương mại hóa+

Tài liệu này được xây dựng với sự phối hợp của
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và
công nghệ (NATEC), là cơ quan quốc gia trực thuộc
Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST), chịu trách nhiệm chủ
trì Chương trình Thương mại hóa Quốc gia; Tổ chức
Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng
chung (CSIRO), là cơ quan nghiên cứu ứng dụng quốc
gia Úc; và Tập đoàn IIG là tập đoàn chuyên về thương
mại hóa và đổi mới sáng tạo của Úc,.