Hãy truy cập Sổ tay để bắt đầu
hành trình Thương mại hóa+ của bạn!

Hướng dẫn này tập trung vào việc thu thập và
phân tích thông tin mà bạn cần để giúp bạn đưa ra quyết
định về cách chuyển giao giải pháp công nghệ
của bạn từ nghiên cứu thành sản phẩm tung ra thị trường.

Bắt đầu tại đây

Lắng nghe trực tiếp ý kiến của các nhà nghiên cứu đã sử dụng tiến trình Thương mại hóa+ để chuyển giao thành
công các giải pháp công nghệ của họ từ phòng thí nghiệm ra thị trường

Tiến trình Thương mại hóa+ cung cấp các công cụ giúp tăng cường việc lập kế hoạch và phát triển năng lực
nhằm đảm bảo mang lại các tác động có lợi về xã hội, môi trường và kinh tế.

TẢI XUỐNG HƯỚNG DẪN