Quyền riêng tư và Bảo mật

Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ theo Đạo luật về quyền riêng tư 1988 (Cth) (Đạo luật về quyền riêng tư) và CSIRO sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Đạo luật này và Tuyên bố quốc gia NH&MRC về Hành vi đạo đức trong Nghiên cứu con người (2007, cập nhật năm 2018).

Thông tin cá nhân bao gồm mật khẩu và địa chỉ email của bạn sẽ được đăng ký như một phần của việc truy cập Đánh giá mức độ sẵn sàng về Thương mại hóa+. Đánh giá này dựa trên Amazon Web Services tại Úc nên tất cả dữ liệu đăng ký sẽ được lưu giữ tại Úc. Thông tin do bạn cung cấp để thực hiện Đánh giá mức độ sẵn sàng về thương mại hóa+ sẽ được bảo mật. Chúng tôi không thu thập dữ liệu nào khác.

Bằng việc đăng ký thực hiện Đánh giá mức độ sẵn sàng về Thương mại hóa+, bạn chấp nhận rằng dữ liệu của mình sẽ được lưu giữ tại Úc.

Nếu quên mật khẩu, bạn có thể lấy lại mật khẩu này thông qua địa chỉ email mà bạn cung cấp. Bạn sẽ nhận được email và nếu bạn cư trú bên ngoài nước Úc, thì email này sẽ được chuyển đến các máy chủ tại địa phương của bạn. Thông tin được lưu trữ trên các máy chủ bên ngoài nước Úc sẽ không tuân theo các yêu cầu của Đạo luật về quyền riêng tư."