Tìm hiểu thêm

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các công cụ, biểu mẫu và nghiên cứu điển hình thực tế để hỗ trợ hành trình Thương mại hóa+ của mình.

Trường hợp thực tế:

Lắng nghe trực tiếp ý kiến của các nhà nghiên cứu đã sử dụng tiến trình Thương mại hóa+ để
chuyển giao thành công các giải pháp công nghệ của họ từ phòng thí nghiệm ra thị trường