Giới thiệu về
Thương mại hóa+

Một điểm quan trọng là Thương mại hóa+ là một cách tiếp cận linh hoạt và có thể ứng dụng vào bất cứ giai đoạn nào của quá trình thương mại hóa.
Tiến trình được xây dựng dựa trên các phương pháp thực hành quốc tế hiệu quả nhất và dựa trên các chính sách, pháp luật và quy định đổi mới sáng tạo của Việt Nam để mang lại kết quả phát triển bền vững cho kinh tế, môi trường và xã hội.

Thông qua kết nối khối nghiên cứu với ngành sản xuất, tiến trình Thương mại hóa+ nhằm mục đích giúp các
nhà nghiên cứu xây dựng mối quan hệ với khối tư nhân, thúc đẩy việc chuyển giao sản phẩm hoặc phương
thức sản xuất được phát triển trong phòng thí nghiệm ra thị trường để hiện thực hóa các tác động tích
cực từ nghiên cứu khoa học.

KIỂM NGHIỆM THỊ TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠO TÁC ĐỘNG MỞ RỘNG QU Y KHO A HỌC Thiết kế và hoàn thiện kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề của ngành sản xuất Khám phá các tiềm năng thương mại hóa của kết quả nghiên cứu Đưa ra thị trường và quản lý tác động/mở rộng quy Xác định giá trị và lộ trình tiếp cận thị trường Bước 1: Kiểm tra quyền thương mại hóa Bước 2: Kiểm nghiệm thị trường Bước 3: Xem xét các quy định pháp lý Bước 4: Xác định giá trị Bước 5: Quyết định lộ trình TMH và xây dựng chiến lược Bước 6: Kiểm nghiệm chiến lược Bước 7: Thực hiện chiến lược Bước 8: Quản lý mối quan hệ với các đối tác TMH Bước 9: Đánh giá tác độngKhám phá tiến trình

Sau khi được thực hiện thành công, tiến trình Thương mại hóa+ có thể chuyển đổi ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm hoặc dịch vụ để toàn xã hội có thể tiếp cận, mang lại lợi ích cho các trường đại học hoặc các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp, ngành sản xuất, kinh tế vùng, quốc gia cũng như cả xã hội nói chung

Tiến trình này tập trung vào việc mang lại lợi ích kinh tế từ kết quả nghiên cứu cho người sử dụng và cả đất nước, đồng thời đảm bảo rằng các lợi ích xã hội và môi trường được nâng cao ở những nơi có khả năng, giảm thiểu các tác động tiêu cực để tạo ra tác động sâu rộng nhất cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Định nghĩa về Thương mại hóa+ là một tiến trình quản lý việc chuyển giao
các kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ cho đối tác
thương mại hướng tới tạo tác động tích cực và phát triển bền vững

TRÁI ĐẤT Môi trường LỢI NHUẬN Kinh tế PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CON NGƯỜI Xã hội
Xã hội Tác động lên đời sống của cộng đồng xung quanh hoặc rộng lớn hơn. Các tác động hội bao gồm tác động lên sức khỏe, sự công bằng, điều kiện sống, gắn kết, khả năng chống chọi, thực hành an ninh an toàn. Đôi khi chúng không thể tính toán được bằng tiền. Môi trường Tác động lên hệ sinh thái đất, nước không khí. Kinh tế Các tác động lên hệ thống kinh tế cấp độ địa phương, quốc gia, quốc tế chẳng hạn như các thay đổi về thu nhập, chi phí hoạt động, lợi nhuận, tổng sản phẩm quốc nội, việc làm hoặc lợi nhuận đầu tư.