Hãy xem xét tiến trình Thương mại hóa+

Tiến trình Thương mại hóa+ được phát triển dựa trên các khái niệm và phương pháp hệ thống cho thương mại hóa và đổi mới sáng tạo. Tiến trình này bao gồm chín bước. Các bước này đã được nhóm lại thành ba giai đoạn hợp lý để hỗ trợ việc ra quyết định. Tuy nhiên, các bước trong tiến Trình thương mại hóa+ không mang tính tuần tự.

Giai đoạn A: Xây dựng nền tảng thương mại hóa và khám phá thị trường

Giai đoạn A cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng cần thiết cho tiến trình Thương mại hóa+ bằng cách kiểm nghiệm các kiến thức thị trường của bạn và giúp bạn đưa ra quyết định về các rủi ro, thị trường mục tiêu, nghĩa vụ pháp lý, bảo mật và nhu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần thiết cho bạn và khách hàng tiềm năng.

Giai đoạn B: Xác định giá trị của giải pháp công nghệ và xây dựng chiến lược thị trường

Giai đoạn B là giai đoạn xây dựng kế hoạch để đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. Giai đoạn này bao gồm phát triển và xác thực giá trị của công nghệ; hoạch định cách thức tiếp cận thị trường; xin ý kiến phê duyệt từ công ty và các bên liên quan chính.

Giai đoạn C: Thực hiện và quản lý chiến lược

Giai đoạn C nhằm mục đích triển khai và quản lý kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ của bạn trên thị trường để tạo tác động và mở rộng quy mô. Giai đoạn này vì vậy tập trung vào việc phát triển tiến trình thực hiện chiến lược thương mại hóa của bạn, và cũng giúp bạn rà soát những thay đổi (hoặc tác động) trong xã hội, nền kinh tế và môi trường mà giải pháp công nghệ đóng góp.

Tiến trình Thương mại hóa+ được mô tả giống như một khối lắp ghép, nhằm nhấn mạnh rằng bước nào cũng thiết yếu và có thể hoàn thành các bước theo bất cứ trình tự nào để đạt được kết quả mong muốn. Điều quan trọng là tất cả các bước đều phải được thực hiện.

Mục đích của mỗi mảnh ghép, tức là mỗi bước trong tiến trình Thương mại hóa+ là kiểm tra và kiểm nghiệm các giả định để giảm rủi ro và để hỗ trợ đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Khi thực hiện các bước của tiến trình Thương mại hóa+, bạn cũng làm công việc kiểm nghiệm các giả định của mình về thương mại hóa trong thực tế để hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên rủi ro. Mỗi bước đều giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ về các nhân tố khác nhau trong hệ thống (ví dụ như khách hàng và người dùng cuối) và đưa ra quyết định sáng suốt về việc tham gia và hợp tác với ai, chọn lộ trình nào thích hợp nhất để tạo ra giá trị và tác động tích cực.

Bước 1: Kiểm tra quyền thương mại hóa Bước 2: Kiểm nghiệm thị trường Bước 3: Xem xét các quy định pháp lý Bước 4: Xác định giá trị Bước 5: Quyết định lộ trình TMH và xây dựng chiến lược Bước 6: Kiểm nghiệm chiến lược Bước 9: Đánh giá tác động Bước 8: Quản lý mối quan hệ với các đối tác TMH Bước 7: Thực hiện chiến lược

Bước 1: Kiểm tra quyền thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Bước đầu tiên này nhằm xác minh xem có bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào có thể ảnh hưởng đến khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu của bạn hay không.

Bước 1 giúp bạn hiểu:
a) Liệu kết quả nghiên cứu của bạn đã ở giai đoạn mà các ưu tiên và nhu cầu thị trường cần phải lồng ghép vào trong quá trình phát triển công nghệ chưa?
b) Liệu ý tưởng tương tự đã được công bố chưa?
c) Liệu nhà tài trợ cho nghiên cứu có cho phép bạn thương mại hóa hay không?

Nhấp vào đây để tìm hiểu lý do tại sao Tiến sĩ Lê Thị Nhi Công (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và đội ngũ của bà đã quyết định thương mại hóa giải pháp công nghệ của họ và cách họ quản lý các vấn đề liên quan đến nguồn tài trợ trong việc thương mại hóa.

Bước 2: Kiểm nghiệm các vấn đề về thị trường mà giải pháp của bạn đang giải quyết

Đối với hầu hết các nhà nghiên cứu, nỗ lực của họ thường tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của giải pháp công nghệ nhằm phát triển và hoàn thiện các vấn đề như tính năng và độ tin cậy.
Bước 2 này sẽ chuyển tập trung sang việc thử nghiệm các giả định về lý do tại sao thị trường sẽ quan tâm đến kết quả nghiên cứu của bạn, giúp hoàn thiện sự hiểu biết của bạn về vấn đề này từ các góc nhìn khách quan khác.

Bước 2 nhằm mục đích giúp bạn kiểm tra các giả thiết của bạn về thị trường và hiểu rõ:
a) Chuỗi giá trị nào tạo giá trị gia tăng hiêu quả cho kết quả nghiên cứu của bạn phù hợp với nhu cầu thị trường,
b) Ai trong chuỗi giá trị sẽ được hưởng lợi ích hoặc bị tác động tiêu cực, tức là người dùng tiềm năng, người hưởng lợi và khách hàng,
c) Tác động tiềm năng của kết quả nghiên cứu (hướng tới tam giác bền vững), tức là những thách thức, cơ hội và lợi ích cho xã hội, môi trường và nền kinh tế mà kết quả nghiên cứu của bạn có thể đóng góp.
d) những thách thức mà người dùng cuối và khách hàng phải đối mặt.

Nhấp vào đây để tìm hiểu cách ánh xạ chuỗi giá trị giúp Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường (Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam) và đội ngũ của ông hiểu rõ hơn những rủi ro và cơ hội liên quan đến mô hình kinh doanh của họ.

Bước 3: Xem xét các quy định pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ một cách hợp pháp

Bước 3 giúp hiểu các quy định pháp lý và các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng và bảo hộ tài sản trí tuệ liên quan đến giải pháp công nghệ của bạn, và tập trung chủ yếu vào việc thiết lập các nền tảng cần thiết cho chiến lược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (được phát triển và thực hiện trong các bước kế tiếp)

Một nền tảng quan trọng để thương mại hóa thành công là tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương liên quan đến
1) Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bạn và đảm bảo sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ một cách hợp pháp, và
2) Các quy định liên quan đến thị trường mà bạn dự định đưa giải pháp công nghệ của mình ra.

Nhấp vào đây để tìm hiểu về những thông tin chi tiết mà Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương (Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam) thu thập được bằng cách xem xét các yêu cầu pháp lý và quy định trước khi tiến quá xa trong quá trình thương mại hóa.

Bước 4: Xác định giá trị mà giải pháp công nghệ của bạn mang lại cho thị trường

Bước 4 nhằm giúp bạn hiểu
a) Cơ hội thị trường, bao gồm các giá trị khác biệt mà giải pháp của bạn mang lại cho thị trường so với các đối thủ cạnh tranh,
b) Giá trị cảm nhận của người dùng cuối và khách hàng tiềm năng về giải pháp công nghệ của bạn
c) Lộ trình tiếp cận để tạo tác động tích cực, bao gồm các chỉ số, giả định và rủi ro cũng như hậu quả tiềm ẩn của lộ trình này.

Nhấp vào đây để tìm hiểu Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Trường Đại học Cần Thơ) đã khám phá được điều gì về tầm quan trọng của việc hiểu rõ năng lực của nhóm nghiên cứu và phản ứng nhanh với phản hồi của thị trường.

Bước 5: Quyết định và xin phê duyệt phương pháp tiếp cận thị trường

Mục tiêu của Bước 5 là hỗ trợ bạn ra quyết định minh bạch và có căn cứ, bằng cách tìm hiểu kỹ lưỡng về:
a) Các rủi ro liên quan đến các cách thức tiếp cận thị trường khác nhau
b) Các bên cần tham gia để xin phê duyệt cách thức tiếp cận thị trường mà bạn ưu tiên lựa chọn
c) Mô hình kinh doanh phù hợp nhất với khách hàng tiềm năng và các mục tiêu thương mại hóa của cơ quan của bạn
d) Bạn có được quyền tự do sử dụng tài sản trí tuệ khác hay không, và
e) Chiến lược tốt nhất để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bạn.

Nhấp vào đây để tìm hiểu lý do tại sao Tiến sĩ Lưu Thái Danh (Trường Đại học Cần Thơ) tin rằng điều quan trọng là phải kiên quyết hành động dựa trên bằng chứng cho thấy bạn có thể cần lặp lại một bước trong tiến trình Thương mại hóa+.

Bước 6: Kiểm nghiệm chiến lược Thương mại hóa+ với khách hàng tiềm năng

Mục tiêu của Bước 6 nhằm giúp bạn:
a) Kiểm tra và điều chỉnh chiến lược bằng cách tham khảo ý kiến của thị trường (tức là khách hàng tiềm năng) để xác thực tính khả thi của cách thức tiếp cận thị trường
b) Xác định các yêu cầu cụ thể từ khách hàng có thể tác động đến việc thực hiện chiến lược của bạn, ví dụ như yêu cầu độc quyền sử dụng công nghệ.

Nhấp vào đây để tìm hiểu Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Dương (Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) đã khám phá được điều gì về tầm quan trọng của việc xác thực chiến lược Thương mại hóa+ của bạn trước khi chuyển sang quá trình triển khai.

Bước 7: Thực hiện chiến lược tiếp cận thị trường, bao gồm tìm kiếm nguồn lực và thương lượng các điều kiện sử dụng giải pháp công nghệ

Bước 7 sẽ giúp bạn hiểu được cách
a) Trình bày giải pháp công nghệ của bạn nhằm thể hiện rõ giá trị mang lại cho khách hàng, người tiêu dùng cuối tiềm năng và những người sẵn sàng đầu tư vào giải pháp công nghệ,
b) Thương lượng điều kiện sử dụng các loại tài sản trí tuệ khác nhau,
c) Hoàn thiện các hợp đồng pháp lý nhằm bảo hộ giải pháp công nghệ và phù hợp với mục tiêu tác động và trách nhiệm với tổ chức và pháp lý, và
d) Xây dựng các quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ các mục tiêu chiến lược.

Nhấp vào đây để tìm hiểu PGS.TS. Trần Thị Định (Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam) đã tìm hiểu được điều gì về tầm quan trọng của việc lắng nghe, cởi mở và thích ứng khi đàm phán với khách hàng.

Bước 8: Quản lý các mối quan hệ thương mại hóa nhằm đảm bảo chiến lược được thực thi và tối ưu hóa các cơ hội mới

Bước 8 nhằm giúp bạn hiểu được:
a) Cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ tin cậy
b) Tầm quan trọng của việc tiếp tục gắn kết và giao tiếp cởi mở với các đối tác, và
c) Cách tạo ra cơ hội mới cho thương mại hóa khoa học và tạo tác động tích cực từ nghiên cứu.

Nhấp vào đây để nghe Tiến sĩ Trương Minh Thái (Đại học Cần Thơ) giải thích lý do tại sao nên duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Bước 9: Đánh giá các giải pháp công nghệ mà bạn đang sử dụng có đóng góp như thế nào đối với sự phát triển bền vững (của xã hội, môi trường và kinh tế)

Bước 9 nhằm giúp bạn hiểu được:
a) Những đóng góp mà các giải pháp công nghệ của bạn mang lại cho sự thay đổi về xã hội, môi trường và kinh tế (cả tích cực và tiêu cực),
b) Cách xây dựng uy tín và tính hợp pháp cho một tổ chức hoặc nhóm nghiên cứu, tạo điều kiện cho thương mại hóa thành công.

Nhấp vào đây để nghe Bà Nguyễn Phương Thảo (Phó Giám Đốc, Công ty cổ phần Nguyên Khôi Xanh) giải thích về giá trị của việc đánh giá tác động mà mô hình của họ đã đóng góp vào quá trình phát triển bền vững, đồng thời nâng cao cơ hội phát triển của công ty.

Tiếp tục hành trình Thương mại hóa+
của bạn

Đánh giá mức độ sẵn sàng về Thương mại hóa+ được thiết kế để trở thành hướng dẫn giúp bạn khám phá thông tin cần thiết để đưa ra quyết định và thực hiện các bước tiếp theo.

Hiểu rõ vị trí trong hành trình thương mại hóa sẽ giúp bạn (cũng như các nhà nghiên cứu khác, các nhà quản lý và các nhà cố vấn) xác định và quản lý những thiếu hụt về kiến thức, các rủi ro và thách thức hệ thống cần được giải quyết và khắc phục để đưa sản phẩm công nghệ hoặc dịch vụ ra thị trường thành công.

Bảng câu hỏi đánh giá tình trạng hoặc sự sẵn sàng trong hành trình Thương mại hóa+ dựa trên 6 danh mục thiết yếu làm nền tảng cho việc thương mại hóa khoa học thành công và có tác động. Sáu danh mục này được gọi là "Năng lực sẵn sàng".

Mỗi khía cạnh sẽ có các câu hỏi tương ứng cho các bước trong tiến trình Thương mại hóa+. Bằng cách trả lời các câu hỏi trong công cụ này, các nhà nghiên cứu có thể chủ động hiểu và đo lường được sự tiến bộ trong nghiên cứu của mình và xác định việc thực hiện tốt nhất các bước tiếp theo trong tiến trình đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. Các câu hỏi cũng cung cấp cho các nhà nghiên cứu các hướng dẫn về các điểm yếu và các rủi ro do việc thiếu kiến thức về thương mại hóa. Công cụ tự đánh giá này không phản ánh mức độ thành công mà phản ánh sự tiến triển trên hành trình thương mại hóa và lưu ý các điểm thiếu hụt kiến thức về thương mại hóa có thể xẩy ra.
Hãy bắt đầu hành trình Thương mại hóa+ của bạn!
Công nghệPhát triển kết quả nghiên cứu thành công nghệ đáp ứng nhu cầu thị trườngTác động(Hướng đến phát triển bền vững)Xác định, đo lường tác động và quy mô của ứng dụng công nghệ đến xã hội, môi trường, và kinh tếSở hữu trí tuệĐảm bảo sẵn sàng các biện pháp bảo hộ thích hợp để củng cố lộ trình thương mại hóaThị trường(Người dùng cuối)Tương tác với những người sử dụng và hưởng lợi cuối cùng từ công nghệKhách hàngTương tác với những khách hàng mục tiêu sẵn sàng chi trả để sử dụng công nghệMạng lưới và các mối quan hệPhát triển mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các tác nhân trong chuỗi giá trị để xác định và quản lý các cơ hội