bỏ qua nội dung chính

Chính sách bảo mật

Bảo mật

Tất cả thông tin do bạn cung cấp trong Đánh giá sẽ được bảo mật.

Quyền riêng tư

Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ bởi Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) (Đạo luật Quyền riêng tư) và CSIRO sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Đạo luật này và Tuyên bố Quốc gia về Hành vi Đạo đức trong Nghiên cứu Con người (2007, cập nhật 2018).

Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email và câu trả lời của bạn cho Bài đánh giá, sẽ được CSIRO thu thập cho mục đích giúp bạn truy cập và sử dụng Bài đánh giá.

CSIRO có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba bao gồm Amazon cho các mục đích nêu trên.

Đánh giá được lưu trữ trên các máy chủ của Amazon Web Services (AWS) ở Úc. Vì người dùng có thể ở Việt Nam và Amazon có trụ sở tại Hoa Kỳ (US), cho nên có thể có một số trường hợp mà thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển ra bên ngoài Úc đến Việt Nam và đến các máy chủ của Amazon tại Hoa Kỳ. Bằng cách đăng ký và sử dụng Đánh giá, bạn đồng ý với việc tiết lộ thông tin cá nhân của mình ở nước ngoài và bạn thừa nhận rằng thông tin đó có thể không được xử lý tuân theo các yêu cầu của Đạo luật Quyền riêng tư trên.

Chính sách quyền riêng tư của CSIRO nêu rõ cách thức xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm các chi tiết về cách bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ, cách bạn có thể khiếu nại khi có vi phạm theo các Nguyên tắc Quyền riêng tư của Úc (APP) và cách CSIRO sẽ giải quyết khiếu nại như thế nào. Nếu bạn cần thêm thông tin về cách thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý, vui lòng liên hệ privacy@csiro.au.

Để biết thông tin về cách Amazon xử lý thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của họ