bỏ qua nội dung chính

Thương mại hóa⁺ là gì?

Thương mại hóa⁺ là một tiến trình cung cấp hướng dẫn và tài nguyên để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu trong thương mại hóa, tạo các kết quả bền vững và toàn diện.

Bạn sẵn sàng chưa?

Điểm khởi đầu cho việc thương mại hóa nghiên cứu là khác nhau đối với mỗi người. Việc đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tiến trình Thương mại hóa⁺ có thể giúp bạn xác định mình đang ở giai đoạn nào của quá trình này và việc tiếp theo mà bạn cần làm.

Những câu chuyện Thương mại hóa⁺ thành công

Lắng nghe ý kiến từ các nhà nghiên cứu đã áp dụng thành công tiến trình Thương mại hóa⁺. Tìm hiểu thêm về tiến trình này đã hỗ trợ họ như thế nào trong việc đưa các sản phẩm và dịch vụ ra thị trường đồng thời đạt được các lợi ích xã hội và môi trường rộng rãi.