bỏ qua nội dung chính

Đổi mới trong chế biến thanh long

Hãy lắng nghe cách Phó giáo sư Trần Thị Định (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) ghi nhận tầm quan trọng của việc sớm bắt đầu thực hiện quá trình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tránh những rủi ro về sau trong tiến trình Thương mại hóa⁺.


Công nghệ nano phục vụ ngành nông nghiệp bền vững
Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) giải thích lý do vì sao phải xem xét các nghĩa vụ pháp lý cũng như tầm quan trọng của việc thấu hiểu được đầy đủ giá trị của sản phẩm là một phần thiết yếu của quá trình thương mại hóa.


Công nghệ quan trắc nước phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững

Tiến sĩ Trương Minh Thái (Đại học Cần Thơ) lý giải về tầm quan trọng của việc tham vấn với nông dân về môi trường địa phương như thế nào và điều này đã cải thiện việc phát triển giải pháp công nghệ của họ ra sao.