bỏ qua nội dung chính

Điều khoản và Điều kiện

Tuyên bố về trách nhiệm

Sổ tay này được xây dựng dựa trên các phương pháp thực hành hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay về thương mại hóa và đổi mới sáng tạo. Người sử dụng thông tin và kiến thức trong Sổ tay này cần có trách nhiệm xem xét và áp dụng sao cho phù hợp với mục đích và điều kiện cụ thể của mình. CSIRO hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hao, thiệt hại và các hậu quả phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc áp dụng Sổ tay này

Giấy phép bản quyền Creative Commons

Tất cả văn bản, hình ảnh, video, biểu mẫu và tài liệu có thể tải xuống trên trang web này đều được cấp phép theo ‘Giấy phép bản quyền về Ghi công – Phi thương mại – Không phái sinh – Phiên bản quốc tế 4.0’ (Creative Commons Attribution – Non-Commercial – No Derivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)) – ngoại trừ mã nguồn trang web, các tệp thiết kế đồ họa nguồn, tài liệu nguồn để xây dựng trang web và bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào do Tác giả sở hữu hoặc được cấp phép.

CC BY-NC-D: Giấy phép này cho phép người dùng lại sao chép và phân phối tài liệu ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào nhưng phải đúng nguyên văn, nguyên bản tác phẩm, chỉ dành cho mục đích phi thương mại và phải ghi công tác giả.

CC BY-NC-ND bao gồm các yếu tố sau: :

BY   –  Tác giả phải được ghi công
NC   – Tác phẩm chỉ được sử dụng cho mục đích phi thương mại
ND – Không cho phép tác phẩm phái sinh hay phóng tác, chỉnh sửa tác phẩm