bỏ qua nội dung chính

Aus4Innovation chương trình tài trợ

Sổ tay này được thực hiện với sự tài trợ của chương trình Aus4Innovation, là chương trình hợp tác giữa DFAT, MoST và CSIRO nhằm mục đích tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo, chuẩn bị đón nhận các cơ hội liên quan đến ngành công nghiệp 4.0, đồng thời giúp hình thành chương trình đổi mới sáng tạo đưa khoa học và công nghệ vào thực tiễn vì lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam.