bỏ qua nội dung chính

 

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC)

Cơ quan quốc gia của chính phủ Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, NATEC chịu trách nhiệm chủ trì Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam.


Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO)

Cơ quan khoa học quốc gia Úc và đầu mối đổi mới sáng tạo, giải quyết những thách thức lớn nhất thông qua các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cơ bản và ứng dụng


Tập đoàn (IIG)

Tập đoàn hàng đầu của Úc về các dịch vụ đổi mới sáng tạo chuyên thiết kế các chương trình đào tạo trong toàn bộ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm chuyển giao các kỹ năng và kiến thức trong việc áp dụng các quy trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.


Các tác giả cũng ghi nhận sự hỗ trợ của các cơ quan sau trong việc thử nghiệm và hoàn chỉnh các công cụ, biểu mẫu và nghiên cứu điển hình:

Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Trường Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu, đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế và xã hội của vùng và của quốc gia. Trường Đại học Cần Thơ là nhân tố động lực quyết định cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam là viện nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu, thực hiện nghiên cứu khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ giúp việc cho Chủ tịch Viện hàn lâm quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, triển khai, thương mại hóa công nghệ và đổi mới sáng tạo.


Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trường đại học có chức năng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh nông nghiệp và phát triển nông thôn. Học viện Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu trở thành một trường đại học tự chủ đa ngành, đa cơ sở, thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu hàng đầu mang tầm cỡ quốc gia và khu vực về đổi mới sáng tạo, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.