bỏ qua nội dung chính

Đánh giá mức độ sẵn sàng của công nghệ

Công cụ này sẽ giúp bạn đánh giá xem liệu giải pháp công nghệ đã được phát triển đầy đủ để bắt đầu quá trình thương mại hóa chưa. Công cụ này sử dụng Mức độ Sẵn sàng của Công nghệ (Technology Readiness Levels – TRL), do NASA phát triển từ những năm 1970 để đánh giá sự phát triển của các giải pháp công nghệ dựa theo chín “Mức độ Sẵn sàng của Công nghệ”. Khi hiểu được mức độ phát triển (hoặc TRL) của ý tưởng/giải pháp công nghệ của mình, bạn sẽ dễ quyết định được xem mình đã sẵn sàng bắt đầu tiến trình Thương Mại Hóa+ chưa.

 

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về công cụ này hoặc nhấp vào đây để bắt đầu và hoàn thành bảng câu hỏi.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi