bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn tra cứu tình trạng sở hữu trí tuệ

Để giúp bạn quyết định xem công nghệ của mình có tiềm năng thương mại hóa hay không, công cụ này sẽ hướng dẫn tra cứu những ý tưởng/giải pháp công nghệ đã được công bố rộng rãi, và vì thế không còn “mới” hay “lạ” nữa. Khi bạn (hoặc người khác) đã công bố kết quả nghiên cứu rộng rãi, khả năng bảo vệ ý tưởng đó sẽ suy giảm đáng kể và những con đường dẫn tới thương mại hóa nhìn chung cũng hạn chế hơn. Đây là điều quan trọng cần biết rõ trước khi bắt đầu tiến trình Thương mại hóa+.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về công cụ.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi