bỏ qua nội dung chính

Phần D của Hướng dẫn khám phá thị trường

Công cụ này cung cấp hướng dẫn giúp bạn hiểu được hệ thống thị trường mà sau này giải pháp công nghệ sẽ được ứng dụng vào. Các phần khác nhau của công cụ này sẽ giúp bạn yên tâm rằng giải pháp công nghệ của mình đáp ứng được các nhu cầu cũng như góc nhìn khác nhau của người dùng (người dùng cuối) và người mua (khách hàng) và các nhân tố chủ chốt khác trong hệ thống thị trường.

Phần D là một danh sách các câu hỏi giúp bạn hiểu được nhu cầu, thử thách và cơ hội từ góc độ thị trường. Công cụ này cũng sẽ cung cấp hướng dẫn để phân tích các phản hồi mà bạn nhận được để hiểu liệu cơ hội thị trường thực sự có tồn tại hay không, hoặc liệu ý định hợp tác hay mua công nghệ có tồn tại hay không. Các cuộc thảo luận tiếp theo của bạn sẽ dựa trên các vấn đề mà người dùng cuối phải đối mặt và khả năng giải pháp công nghệ của bạn để giải quyết các vấn đề đó, cũng như các xu hướng và cơ hội trong ngành sản xuất và trong lĩnh vực rộng hơn mà công nghệ của bạn có thể hỗ trợ.

Truy cập công cụ tại đây: Phần D – Hướng dẫn tìm hiểu các thảo luận khám phá thị trường


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi