bỏ qua nội dung chính

Phần C của Hướng dẫn khám phá thị trường

Công cụ này sẽ hướng dẫn để giúp bạn nắm rõ về hệ thống thị trường mà giải pháp công nghệ sẽ được ứng dụng sau này. Các mục khác nhau trong công cụ này sẽ giúp bạn đảm bảo giải pháp công nghệ của mình đáp ứng các nhu cầu và quan điểm khác nhau của người dùng (người dùng cuối), người mua (khách hàng), cũng như các nhân tố chính khác trong hệ thống thị trường.

Phần C là hoạt động tìm kiếm để xác định một nhóm từ mạng lưới cá nhân và nghề nghiệp của bạn có các mối liên kết với các chuỗi giá trị được xác định trong Phần B. Hoạt động này sẽ giúp bạn có được lợi thế khi trao đổi về chủ đề khám phá thị trường.

Bạn có thể truy cập công cụ tại đây.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi