bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn tìm kiếm tính mới và khả năng được cấp bằng sáng chế (Patentability/Novelty search)

Bằng cách trả lời câu hỏi “Bằng sáng chế nào nên được bảo vệ?”, công cụ này sẽ hướng dẫn cho bạn cách xác minh tính nguyên gốc của bằng sáng chế/giải pháp công nghệ của bạn, sau đó, xác định tính mới mẻ của tài sản trí tuệ chính trong công nghệ để có thể được cấp bằng sáng chế.

Bạn có thể truy cập công cụ tại đây.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi