bỏ qua nội dung chính

Biểu mẫu thông tin chuẩn bị công bố tài sản trí tuệ (IP Pre-disclosure form)

Công cụ này sẽ giúp bạn tóm tắt các thông tin liên quan tới tài sản trí tuệ mật và tiềm năng hiện đang làm nền tảng cho giải pháp công nghệ của bạn, bao gồm cả những tài sản trí tuệ mà bạn đã tạo ra, mọi Sản phẩm tương tự đã tồn tại (prior art) và các Giải pháp khác cho cùng vấn đề (competing art) mà bạn đã tìm thấy sau khi hoàn thành các tra cứu TSTT.

Biểu mẫu đã hoàn thiện sẽ chứa mô tả về những điểm mới lạ, vấn đề mà giải pháp công nghệ có thể hỗ trợ giải quyết, lợi thế và lợi ích của nó so với những công nghệ hiện có. Việc ghi lại thông tin này sẽ trở thành một nguồn tham khảo hữu ích khi xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia sở hữu trí tuệ trong hoặc ngoài tổ chức nghiên cứu của bạn.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây: Biểu mẫu thông tin chuẩn bị công bố tài sản trí tuệ


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi