bỏ qua nội dung chính

Phần A của Hướng dẫn lập đề xuất giá trị (Value proposition)

Công cụ này sẽ giúp bạn xác định các yếu tố chính của một đề xuất giá trị và cung cấp các gợi ý để bạn đưa ra một tuyên bố chia sẻ thông tin về các tính năng và lợi ích chủ chốt của giải pháp công nghệ một cách rõ ràng, nhằm đạt được sự công nhận của người dùng cuối, khách hàng tiềm năng và các hiệp hội trong ngành.

Đặc biệt, phần A sẽ giúp bạn khám phá và tích hợp các nhu cầu, mong muốn và thử thách của người dùng cuối, qua đó hỗ trợ bạn trong việc truyền đạt giá trị của công nghệ với khách hàng tiềm năng.

Truy cập công cụ tại đây: Phần A – Tìm hiểu đề xuất giá trị của bạn


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi