bỏ qua nội dung chính

Phần B của Hướng dẫn lập đề xuất giá trị (Value proposition)

Công cụ này sẽ giúp bạn xác định các yếu tố chính của một đề xuất giá trị và cung cấp các gợi ý để bạn đưa ra một tuyên bố chia sẻ thông tin về các tính năng và lợi ích chủ chốt của giải pháp công nghệ một cách rõ ràng, nhằm đạt được sự công nhận của người dùng cuối, khách hàng tiềm năng và các hiệp hội trong ngành.

Phần B sẽ hướng dẫn bạn cách viết những tuyên bố đơn giản, làm nổi bật giá trị của công nghệ đối với thị trường/người dùng cuối và khách hàng tiềm năng.

Truy cập công cụ tại đây: Phần B – Viết và kiểm nghiệm tuyên bố đề xuất giá trị 


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi