bỏ qua nội dung chính

Chiến lược Thương mại hóa⁺

Công cụ này cung cấp một phương pháp giúp hợp nhất các thông tin quan trọng vào một kế hoạch có thể chia sẻ được với các bên liên quan và những người quyết định chủ chốt, nhằm giải thích cách thức bạn đưa công nghệ của mình vào thị trường.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây: Chiến lược Thương mại hóa+


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi