bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn liên kết đối tác

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng những hoạt động hợp tác hiệu quả dựa trên việc đảm bảo lợi ích chung, sự tin cậy, minh bạch và có trách nhiệm. Những hợp tác mà bạn xây dựng sẽ được củng cố thông qua việc giải quyết vấn đề bổ sung, chia sẻ rủi ro, cùng nhau học hỏi, đổi mới sáng tạo, và phát triển quy mô.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây:


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi