bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn thu thập dữ liệu tác động

Công cụ này giúp bạn xác định và thu thập thông tin cần thiết để đánh giá những thay đổi (tức là kết quả và tác động) mà các giải pháp công nghệ đang góp phần mang lại cho xã hội (ví dụ: các thay đổi xã hội), nền kinh tế và môi trường.

Bạn có thể truy cập công cụ tại đây.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi