bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn đánh giá tác động

Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn cách đánh giá tác động, giúp bạn xem xét các bằng chứng nhằm xác định tác động đã xảy ra, và xác định sự đóng góp hoặc hiệu quả thực tế mà giải pháp công nghệ của bạn đã tạo ra cho sự phát triển bền vững (tức là những thay đổi về xã hội, kinh tế và môi trường) sau khi đã được thương mại hóa.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây: Hướng dẫn đánh giá tác động


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi