bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn sử dụng sổ tay

Khung phương pháp của Sổ tay này được gọi là Thương mại hóa+. Tiến trình này được phát triển dựa trên các phương pháp thực hành tốt nhất trên thế giới về đổi mới sáng tạo và thương mại hóa khoa học, và được phát triển phù hợp các quy định pháp lý về thương mại hóa tại Việt Nam.

Sổ tay này được phát triển dựa trên một số nguyên tắc cơ bản để hỗ trợ Việt Nam tiến đến gần hơn các mục tiêu và cam kết phát triển bền vững.

Vì vậy, trọng tâm của Sổ tay không chỉ hướng đến kết quả thương mại và kinh tế (lợi nhuận) mà còn tính đến cả yếu tố xã hội (con người) và môi trường. Các nguyên tắc này được mô tả rõ rệt ngay từ bước đầu tiên của tiến trình Thương mại hóa+ và được lồng ghép trong các bước của Sổ tay, nhằm nâng cao nhận thức phát triển bền vững cho người sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng sổ tay

Sổ tay hướng dẫn này là tài liệu tham khảo thực tế cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia thương mại hóa trong các trường đại học và tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam. Sổ tay này cung cấp cách tiếp cận toàn diện, hướng dẫn người sử dụng các bước cụ thể để thực hiện tiến trình thương mại hóa, nhằm mang kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế tạo tác động tích cực bền vững, cân nhắc các yếu tố xã hội và môi trường chứ không chỉ tập trung vào doanh thu.

Sổ tay này được chia thành 4 chương. Mỗi chương đều được xây dựng dựa trên kiến thức của các chương trước. Tuy vậy, mỗi chương đều có thể được sử dụng độc lập, tùy thuộc vào kinh nghiệm của người đọc và vai trò của họ trong tiến trình thương mại hóa.

Chương 1: Giới thiệu về Thương mại hóa+

Chương 1 cung cấp cho người đọc tổng quan về Thương mại hóa+, bao gồm các nguyên tắc hướng dẫn; nguyên nhân tại sao kết quả thương mại hóa thành công lại quan trọng đối với việc phát triển bền vững; phương cách mà thương mại hóa có thể tạo tác động tích cực; tổng quan về các bước chính trong tiến trình Thương mại hóa+, và vai trò quan trọng của Phòng Chuyển Giao Công Nghệ (Đơn vị CGCN) trong việc hỗ trợ các tiến trình thương mại hóa thành công.

Chương 2: Quy định pháp lý liên quan đến Thương mại hóa+ tại Việt Nam

Chương 2 cung cấp cho người đọc tổng quan về các yêu cầu pháp lý và quy định đối với việc chuyển giao công nghệ, bao gồm chuyển giao tài sản công, bảo hộ các sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, và các quy trình và quy định công bố thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương 3: Hướng dẫn từng bước về tiến trình Thương mại hóa+

Chương 3 giải thích từng bước của Tiến trình Thương mại hóa+, với các hướng dẫn và lời khuyên nhằm hỗ trợ việc ra quyết định trong các bước. Chương này cũng sẽ giới thiệu một loạt các công cụ, các nghiên cứu điển hình và các tài liệu tham khảo hữu ích để hỗ trợ việc thực hiện các bước.

Chương 4: Các công cụ hỗ trợ

Chương 4 cung cấp cho người đọc các công cụ và biểu mẫu sử dụng trong Chương 3.

 

Tải xuống phiên bản PDF