bỏ qua nội dung chính

Thông tin cơ bản

  • Hướng dẫn sử dụng sổ tay
  • Tài liệu tham khảo: Quản trị Tài sản Trí tuệ của Doanh nghiệp.
    Tài liệu này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những vần đề cơ bản, bao gồm những kiến thức và quy định cốt lõi về quản trị tài sản trí tuệ, giúp bạn có các biện pháp phù hợp và hành động cụ thể để thành công trong phát triển thương mại hóa.