bỏ qua nội dung chính

Thư viện Video

Lắng nghe trực tiếp ý kiến của các nhà nghiên cứu đã sử dụng tiến trình Thương mại hóa⁺ trong quá trình chuyển giao các giải pháp công nghệ của họ từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

Mỗi bước trong Thương mại hóa⁺ có thể giúp bạn từng bước thực hiện thành công trên con đường thương mại hóa công nghệ của mình.

Chín nhà nghiên cứu sau sẽ chia sẻ những hiểu biết và trải nghiệm từ hành trình Thương mại hóa⁺ của họ.