bỏ qua nội dung chính

Giai đoạn A

Xây dựng nền tảng thương mại hóa và khám phá thị trường

Mỗi giai đoạn và mỗi bước trong quá trình thương mại hóa yêu cầu các nhóm nghiên cứu áp dụng các khả năng khác nhau để đưa ra quyết định và điều hướng trong tiến trình thương mại hóa.

Bạn sẽ được hướng dẫn thông qua các quyết định này bằng Đánh giá mức độ sẵn sàng Thương mại hóa+ và các công cụ hỗ trợ. Mục đích của các công cụ này là giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt.


Bước 1: Kiểm tra khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Bước này nhằm đánh giá xem giải pháp công nghệ của bạn có thị trường hoặc lộ trình tác động tiềm năng hay không, liệu nó có mang lại lợi ích công cộng hay lộ trình tác động khác hay không.

Bước 1 giúp bạn hiểu:

  • Liệu kết quả nghiên cứu của bạn đã ở giai đoạn mà các ưu tiên và nhu cầu thị trường cần phải lồng ghép vào trong quá trình phát triển công nghệ chưa?
  • Liệu ý tưởng tương tự đã được công bố chưa?
  • Liệu nhà tài trợ cho nghiên cứu có cho phép bạn thương mại hóa kết quả hay không?

Tìm hiểu lý do tại sao Tiến sĩ Lê Thị Nh Công (Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam) và nhóm nghiên cứu đã quyết định thương mại hóa giải pháp công nghệ, và làm thế nào để quản lý các ràng buộc liên quan đến nguồn tài trợ trong việc thương mại hóa.


Bước 2: Kiểm nghiệm các vấn đề về thị trường mà giải pháp của bạn đang giải quyết

Các nhà nghiên cứu thường tập trung vào việc tối ưu hóa và tinh chỉnh các khía cạnh kỹ thuật của giải pháp công nghệ. Bước 2 giúp chuyển trọng tâm này sang kiểm tra các giả định về các lý do tại sao thị trường có thể quan tâm đến giải pháp công nghệ của bạn.

Bước 2 giúp bạn kiểm tra các giả thiết của bạn về thị trường và hiểu rõ:

  • Chuỗi giá trị của giải pháp công nghệ của bạn khi hoạt động trên thị trường,
  • Ai trong chuỗi giá trị sẽ được hưởng lợi ích hoặc bị tác động tiêu cực, tức là người dùng tiềm năng, người hưởng lợi và khách hàng,
  • Tác động tiềm năng của kết quả nghiên cứu cho xã hội, môi trường và nền kinh tế,
  • Những thách thức mà người dùng cuối và khách hàng phải đối mặt.

Hãy nghe Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường (Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam) và nhóm nghiên cứu về việc xem xét chuỗi giá trị đã giúp họ hiểu rõ hơn về rủi ro và cơ hội liên quan đến mô hình kinh doanh.


Bước 3: Xem xét các quy định pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ một cách hợp pháp

Bước 3 sẽ giúp bạn xem xét về pháp lý và quy định cũng như các yêu cầu đối với việc sử dụng và bảo vệ sở hữu trí tuệ cho giải pháp công nghệ. Bước này chủ yếu tập trung vào việc thiết lập các nền tảng cần thiết cho chiến lược bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn (sẽ được phát triển và thực hiện trong các bước sau).

Việc thương mại hóa thành công đòi hỏi phải tuân thủ luật pháp và quy định địa phương để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn, đồng thời hiểu biết một cách đúng đắn trong việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của thị trường mà bạn dự định đưa giải pháp công nghệ vào.

Tìm hiểu từ Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương (Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam) về tầm quan trọng của việc xem xét các yêu cầu và quy định pháp lý ngay trong những bước đầu của tiến trình thương mại hóa.