bỏ qua nội dung chính

Đổi mới và bền vững

Tiến trình Thương mại hóa+ không giống như những cách tiếp cận thương mại hóa truyền thống khác vì quy trình này dựa trên các nguyên tắc đổi mới toàn diện. Ngoài các tác động kinh tế, quá trình Thương mại hóa⁺ cũng đồng thời chú trọng đến các tác động xã hội và môi trường của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nói chung, các yếu tố này được gọi là “Tam giác phát triển bền vững” và ba điểm cân nhắc này gắn liền với Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc.

Tính bền vững là điều quan trọng cần giải quyết khi xem xét cách thúc đẩy việc ứng dụng giải pháp công nghệ của bạn vì sẽ có một số ảnh hưởng đến nền kinh tế, xã hội và môi trường. Có thể xảy ra cả những thay đổi tích cực và tiêu cực nên khái niệm Tam giác phát triển bền vững có thể giúp giải thích cách thức mà từng lĩnh vực trong số ba lĩnh vực này (kinh tế, xã hội, môi trường) có thể bị ảnh hưởng do giải pháp công nghệ của bạn.

Các chuyên gia về thương mại hóa cũng được khuyến khích dành sự quan tâm đồng đều đến từng lĩnh vực này và suy nghĩ về những lợi ích và giá trị tiềm năng (ngoài lợi nhuận tài chính) mà sản phẩm của họ có thể đạt được nếu được tung ra thị trường.

Điều quan trọng là tiến trình Thương mại hóa⁺ là để đổi mới một cách bền vững và toàn diện. Đây chính là điều tạo nên sự khác biệt của tiến trình!

Hình ảnh này đại diện cho ba lĩnh vực của Tam giác phát triển bền vững

 

Những tác động từ việc thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra từ nghiên cứu khoa học có thể xuất hiện ở cả ba lĩnh vực của Tam giác phát triển bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường. Thường những tác động này chỉ được nhận thấy sau khi nghiên cứu được thương mại hóa (tức là đã đưa ra thị trường) và được sử dụng bởi những người khác bên ngoài cộng đồng nghiên cứu. Các tác động có thể tích cực và tiêu cực, hoặc có chủ đích và ngoài ý muốn.

Điều quan trọng nữa là cần phải phản ánh và xác định phạm vi ảnh hưởng của những lợi ích tiềm tàng, những điều phải đánh đổi và rủi ro có thể nảy sinh từ quá trình thương mại hóa khoa học và công nghệ. Quy trình Thương mại hóa⁺ đáp ứng nhu cầu này.