bỏ qua nội dung chính

Thương mại hóa+ là gì?

Thương mại hóa⁺ là một tiến trình thực tế hướng dẫn các nhà nghiên cứu và các chuyên gia, thông qua một quá trình ra quyết định về thương mại hóa. Điều này bao gồm việc quản lý các giả định và rủi ro liên quan đến quá trình đưa các sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu ra thị trường.

 

 

Thương mại hóa⁺ được phát triển theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Tiến trình này được thiết lập dựa trên các tư duy hàng đầu hiện nay và thực tiễn quốc tế tốt nhất về đổi mới và thương mại hóa. Hướng tiếp cận của Thương mại hóa⁺ cũng được xây dựng phù hợp với các khuôn khổ pháp lý và quy định liên quan đến thương mại hóa của Việt Nam.

Ngoài ra, dựa trên hiện trạng thực tiễn về thương mại hóa, tiến trình này cũng mở rộng phạm vi và yêu cầu người dùng xem xét cụ thể:

  • hệ thống thị trường mà công nghệ của họ sẽ được áp dụng ngoài việc chuyển giao công nghệ cho khách hàng tiềm năng
  • dành thời gian để sớm tiếp cận và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và người tiêu dùng cuối trên thị trường
  • các tác động về xã hội và môi trường, ngoài các tác động về thương mại và kinh tế thường xem xét.

Mô tả Thương mại hóa⁺

Cần có nhiều bước để chuyển đổi thành công một ý tưởng hay kết quả nghiên cứu thành sản phẩm hoặc dịch vụ có thể bán được trên thị trường, tạo ra thu nhập và góp phần thay đổi tích cực trong thực tế.

Tiến trình Thương mại hóa⁺ cung cấp một cách tiếp cận toàn diện từng bước hướng dẫn người sử dụng đưa ra quyết định từ việc mang kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ứng dụng vào công việc thực tế để tạo tác động.

Tiến trình Thương mại hóa⁺ hướng dẫn người dùng thông qua chín bước trong ba giai đoạn. Các bước này có thể được thực hiện một cách linh hoạt tuy thuộc vào điểm xuất phát của các nhà nghiên cứu. Các bước có thể được hoàn thành theo thứ tự, hoặc song song, hoặc thậm chí có thể bỏ qua hoàn toàn một số bước tùy thuộc vào cơ hội và thông tin sẵn có cho nhà nghiên cứu.

Bạn cần tìm kiếm thêm thông tin?

Để được giải thích chuyên sâu về cơ sở lý luận và các nguyên tắc hướng dẫn làm nền tảng cho Thương mại hóa⁺, hãy xem sách Sổ tay Thương mại hóa⁺, hoặc thiết lập một tài khoản cá nhân trên trang Hướng dẫn trực tuyến để thực hiện Đánh giá về mức độ sẵn sàng thương mại hóa⁺, đồng thời truy cập sử dụng các công cụ hỗ trợ và thông tin hữu ích cho tiến trình thương mại hóa của bạn.

 

TẢI XUỐNG HƯỚNG DẪN