bỏ qua nội dung chính

Bảng tính tác động đến tam giác bền vững

Công cụ này sẽ giúp bạn suy nghĩ thảo luận tìm ý tưởng liên quan đến lợi ích khả thi về mặt xã hội, kinh tế và môi trường mà nghiên cứu của bạn sẽ đóng góp vào, cũng như những tác động tiêu cực tiềm tàng.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây: Bảng tính tác động đến tam giác bền vững


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi