bỏ qua nội dung chính

Mẫu thẻ thông tin về kết quả nghiên cứu / giải pháp công nghệ

Công cụ này đưa ra khung hướng dẫn để giúp bạn giới thiệu công nghệ cho mọi người, đồng thời khuyến khích trao đổi, chia sẻ nhu cầu, khó khăn và cơ hội sáng tạo. Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn cách trình bày thông tin về giải pháp công nghệ cho những đối tượng không có chuyên môn khoa học một cách chính xác và sáng tạo.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Vui lòng xem bản tiếng Anh tại đây.


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi