bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn đàm phán dựa trên lợi ích của các bên

Công cụ này sử dụng phương pháp đàm phán dựa trên lợi ích của các bên để hướng dẫn bạn cách đạt được kết quả dễ chấp nhận cho tất cả các bên liên quan, thay vì một bên áp đặt vị thế của mình.

Công cụ này đang được dịch sang tiếng Việt. Xin bạn vui lòng tham khảo sử dụng bản tiếng Anh tại đây: Hướng dẫn đàm phán dựa trên lợi ích của các bên


Tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng Vào tài khoản của tôi