bỏ qua nội dung chính

Bước 6 : Một ví dụ từ thực hành Thương mại hóa+

Kiểm nghiệm chiến lược Thương mại hóa+ với khách hàng tiềm năng