bỏ qua nội dung chính

Giai đoạn B

Xác định giá trị của giải pháp công nghệ và xây dựng chiến lược thị trường

Các bước trong giai đoạn này được thiết kế nhằm giúp bạn trả lời những câu hỏi trên và một số câu hỏi quan trọng khác để hoàn tất thêm nhiều phần trong tiến trình Thương mại hóa+. Cụ thể là những bước này sẽ giúp bạn khám phá giá trị mà giải pháp công nghệ của bạn mang lại cho thị trường, và xác định lộ trình thương mại hóa tối ưu để đưa ra thị trường.


Bước 4: Xác định giá trị mà giải pháp công nghệ của bạn mang lại cho thị trường

Bước 4 nhằm giúp bạn hiểu:

  • Cơ hội thị trường, bao gồm các giá trị mà giải pháp của bạn mang lại cho thị trường,
  • Giá trị cảm nhận của người dùng cuối và khách hàng tiềm năng về giải pháp công nghệ của bạn,
  • Cách thức tiếp cận thị trường, bao gồm các chỉ số tiến độ, giả định và rủi ro cũng như hậu quả tiềm ẩn của cách thức này.

Tìm hiểu từ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Đại Học Cần Thơ) về tầm quan trọng của việc xác định và hiểu rõ các giá trị năng lực của nhóm nghiên cứu, từ đó sẵn sàng phát triển các đề xuất giá trị mới để đáp ứng với yêu cầu của thị trường.


Bước 5:Quyết định và xin phê duyệt chiến lược Thương mại hóa+

Mục tiêu của Bước 5 là hỗ trợ bạn ra quyết định minh bạch và có căn cứ, bằng cách tìm hiểu kỹ lưỡng về:

  • Các rủi ro liên quan đến các cách thức tiếp cận thị trường khác nhau,
  • Các bên cần tham vấn để xin phê duyệt cách thức tiếp cận thị trường mà bạn ưu tiên lựa chọn,
  • Mô hình kinh doanh phù hợp nhất với khách hàng tiềm năng và các mục tiêu thương mại hóa của cơ quan của bạn,
  • Bạn có được quyền tự do sử dụng TSTT khác hay không, và
  • Chiến lược tốt nhất để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bạn.

Tìm hiểu từ Tiến sĩ Lưu Thái Danh (Đại Học Cần Thơ) về tầm quan trọng của việc can đảm hành động dựa trên bằng chứng trong thương mại hóa, cho thấy bạn có thể cần lặp lại một bước trong tiến trình Thương mại hóa+.


Bước 6: Kiểm nghiệm chiến lược Thương mại hóa+ với khách hàng tiềm năng

Mục tiêu của Bước 6 nhằm giúp bạn:

  • Tham khảo ý kiến của khách hàng tiềm năng để kiểm tra và điều chỉnh cách thức tiếp cận thị trường,
  • Xác định các yêu cầu cụ thể từ khách hàng có thể tác động đến việc thực hiện chiến lược của bạn.

Tìm hiểu từ Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Dương (Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam) về tầm quan trọng của việc kiểm nghiệm chiến lược Thương mại hóa+ của bạn trước khi tiến hành triển khai.