bỏ qua nội dung chính

Bước 4 : Một ví dụ từ thực hành Thương mại hóa+

Xác định giá trị mà giải pháp công nghệ của bạn mang lại cho thị trường