bỏ qua nội dung chính

Bước 5 : Một ví dụ từ thực hành Thương mại hóa+

Quyết định và xin phê duyệt chiến lược Thương mại hóa⁺