Tiến trình

Thương mại hóa⁺ là một tiến trình tự học, mang tính lặp đi lặp lại để thích ứng, giúp các nhà nghiên cứu và các chuyên gia thương mại hóa về khoa học mang ý tưởng hoặc kết quả từ phòng thí nghiệm và biến chúng thành các sản phẩm và dịch vụ có thể thu được lợi nhuận trên thị trường.