bỏ qua nội dung chính

 

If you know exactly what you need, jump to the relevant capabilities aspect below and select the tools to assist you with your Commercialization⁺

These tools are divided into six aspects of Commercialization readiness⁺ and each will assist you through one of nine steps.

 


Technology: Developing research results into technology that meets market needs

Impact (Towards Sustainable Development): Identify and measure the impact and scale of technology application on society, environment, and economy

Sở hữu trí tuệ : Đảm bảo sẵn sàng các biện pháp bảo hộ thích hợp để củng cố lộ trình thương mại hóa

Thị trường (Người dùng cuối) : Tương tác với những người  sử dụng và hưởng lợi cuối cùng từ công nghệ

Khách hàng : Tương tác với những khách hàng mục tiêu sẵn sàng chi trả để sử dụng công nghệ

Mạng lưới và các mối quan hệ : Phát triển mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các tác nhân trong chuỗi giá trị để xác định và quản lý các cơ hội