bỏ qua nội dung chính

 

Nếu bạn biết chính xác mình cần gì, hãy chuyển đến khía cạnh năng lực liên quan bên dưới và chọn công cụ để hỗ trợ bạn thực hiện Thương mại hóa⁺

Các công cụ này được chia thành sáu khía cạnh về Mức độ sẵn sàng để bắt đầu Thương mại hóa⁺, mỗi khía cạnh sẽ hỗ trợ bạn thông qua một trong chín bước.

 


Công nghệ: Biến thành quả nghiên cứu thành công nghệ đáp ứng nhu cầu thị trường

Tác động (Hướng tới phát triển bền vững): Xác định và đo lường mức độ tác động cũng như quy mô của ứng dụng công nghệ đối với xã hội, môi trường và nền kinh tế

Sở hữu trí tuệ: Đảm bảo sẵn sàng các biện pháp bảo hộ thích hợp để củng cố lộ trình thương mại hóa

Thị trường (Người dùng cuối): Tương tác với những người  sử dụng và hưởng lợi cuối cùng từ công nghệ

Khách hàng: Tương tác với những khách hàng mục tiêu sẵn sàng chi trả để sử dụng công nghệ

Mạng lưới và các mối quan hệ: Phát triển mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các tác nhân trong chuỗi giá trị để xác định và quản lý các cơ hội